Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Pet 03 of Feb, 2023 [20:19 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 117 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar
img/wiki_up//Strana1.gif img/wiki_up//Strana2.gif

Prednja strana


Šta je ASI?
(programska deklaracija Sindikalne konfederacije Anarho sindikalistička iniciajtiva)

Sindikalna konfederacija Anarho-sindikalistička inicijativa (ASI) je propagandno/borbena, anarhistička, preciznije anarho-sindikalistička, organizacija.

Borimo se za društvo koje će biti bazirano na individualnoj i kolektivnoj slobodi, ravnopravnosti, solidarnosti i međusobnoj pomoći; lišeno svih oblika represije, hijerarhije i vlasti čoveka nad čovekom. Smatramo da je za ostvarivanje naših ideja neophodno raskrstiti sa svakim oblikom autoritarnog načina organizovanja. Zbog toga se organizujemo, na našim radnim mestima, u obrazovnim ustanovama, i uopšte svim mestima na kojima smo poniženi i eksploatisani, na principima nehijerarhijske direktne demokratije.

Svet je podeljen na dve klase: klasu eksploatatora i klasu eksploatisanih, stoga su za nas neprijatelji slobode svi oni koji pokušavaju da održe ili pogoršaju takvo stanje. Boreći se za besklasno društvo borimo se protiv države – strukture čija je jedina svrha obezbeđivanje i zaštita interesa vladajuće klase, i kapitalističkih odnosa u društvu – odnosa u kojima kapitalista živi od viška vrednosti, tj. neplaćenog rada radnika i radnica. Svakako, našu borbu čini i borba protiv svih negativnih proizvoda takvog društva: svake vrste nacionalizma, diskriminacije na osnovu rase, pola ili seksualnog opredeljenja; kao i crkve – institucije koja zrači svojom konzervativnošću i mržnjom prema slobodi.

Jasno nam je da je ispunjenje naših konačnih zahteva /oslobođenje radničke klase i svih individua koje je čine, ukidanje države i kapitalističkog sistema/ potpuno suprotno interesima politikanata i gazda, stoga smo, pored svakodnevnih borbi na radnom mestu za poboljšanje uslova rada, svesni nužnosti radikalnog raskida sa ovakvim društvom i njegove revolucionarne promene.


Zadnja strana


ASI je radnička organizacija koja se zalaže za:
Solidarnost: Problem jednog radnika ili radnice je problem svih radnika i radnica. Organizacija podržava borbu svih radnika i radnica. Uzajamna podrška je najjače oružje u našim rukama.
Organizaciju: Prostor za diskusiju o stavovima sindikata, i jedini organ odlučivanja unutar organizacije su radnički sastanci/zborovi. Sve odluke se donose iz baze tj. radnici i radnice sami/e odlučuju o aktivnostima i politici sindikata.
Odbranu i napad: Anarho-sindikalističke organizacije postoje kako bi radništvo odbranilo slobode i prava stečena krvavim borbama sa gazdama, i da bi omogućile efikasni napad na kapitalistički sistem eksploatacije i instituciju države koja održava ovaj izrabljivački poredak.

ASI se od ostalih sindikata u Srbiji razlikuje po:
Odsustvu birokratije: ASI nema plaćene sindikalne birokrate. Sve sindikalne poslove obavljaju za to delegirani članovi i članice besplatno. Sve odluke se donose kolektivno – na ovaj način se sprečava korumpiranje sindikata.
Autonomiji: ASI ne zavisi, niti održava kontakte sa bilo kojom političkom partijom, niti državom, kao ni sa stranim i domaćim fondacijama „humanitarnih“ kapitalista. Svaka sekcija konfederacije je u potpunosti autonomna.
Federalizmu: Organizacija se temelji na autonomiji svake grupe i svakog sindikata, i stoga se protivi svakom obliku centralizma. Sekcije se udružuju po principu odlučivanja „odozdo prema gore“ kako bi stvorili jak i organizovan front za što efikasniju radničku borbu.
Anti-autoritarnosti: ASI odbacuje autoritet i birokratiju. Sloboda članova i kolektiva jeste bazični princip našeg organizovanja.

ASI želi da postigne:
Poboljšanja: Organizacija se bori za poboljšanja unutar postojećeg socio-ekonomskog sistema, tj. za viši kvalitet života, bolje uslove rada, više plate, bolju zaštitu na radnom mestu itd.
Slobodu: Ostvarivanje slobode radništva nužno znači ukidanje svakog oblika iskorišćavanja (kako kapitalističkog, tako i državnog) i uspostavljanje društva baziranog na istinskom samoupravljanju u svim vidovima života. Bez ovoga cilja, koji čini samu suštinu organizacije, ASI se ni po čemu se ne bi razlikovao od ostalih, birokratskih i reformističkih, sindikata.

Metode borbe koje ASI koristi:
Direktna akcija: ASI putem direktne akcije rešava sve konflikte sa gazdama. Ta metoda borbe znači direktno učešće samih radnika u konfliktu, nezavisno od birokrata, advokata, političkih stranaka i države. Direktna akcija predstavlja metodu borbe koja radništvu daje snagu, i kojom se najlakše mogu ucenjivati gazde i država: nasilnim štrajkovima, blokadama puteva, sabotažama, okupacijama radnih mesta itd.
Aktivna radnička borba: Stalno učestvovanje radnika i radnica u životu sindikata žila je kucavica organizacije. Zavisno od toga koliko se svi radnici i radnice sami/e angažuju zavisi i uspeh organizacije. Ovakav princip negira samu osnovu na kojoj počivaju današnji birokratski sindikati tj. negira podelu na aktivno vođstvo i pasivno članstvo. ASI je organizacija samosvesnih i aktivnih radnika i radnica, što je osnova direktno-demokratskog funkcioniranja organizacije.

Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Četvrtak 14. August 2008. [19:23:14 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.08 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.89MB ]   [ 69 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.58 ]