BEOGRAD, 29.06.2005. - U Ra­dio-te­le­vi­zi­ji Sr­bi­je su ozva­ni­če­ni spi­sko­vi teh­no­lo­škog vi­ška na ko­ji­ma se na­la­zi 1.069 ime­na. Ve­ći­nu, ka­ko kažu u sin­di­ka­ti­ma RTS-a, či­ne oni ko­ji su se do­bro­volj­no pri­ja­vi­li za od­la­zak ili su ste­kli ne­ki od uslo­va za pen­zi­ju. S dru­ge stra­ne, rad­ni­ci ko­ji su pra­vi teh­no­lo­ški vi­šak, već su po­če­li da ulažu žalbe.

- Na spi­sku vi­ška za­po­sle­nih su uglav­nom do­bro­volj­ci, pro­ce­nju­je­mo oko 80 od­sto - kaže za "No­vo­sti" pred­sed­nik Sa­mo­stal­nog sin­di­ka­ta RTS Mi­lun­ka Zo­rić. - Na­dam se da su kri­te­ri­ju­mi pri­li­kom od­lu­či­va­nja o teh­no­lo­škom vi­šku bi­li is­po­što­va­ni, ali to će­mo zna­ti tek ka­da se za­vr­ši rok za pod­no­še­nje žalbi, ko­ji tra­je tri da­na, a ko­je će Ko­mi­si­ja raz­ma­tra­ti u su­bo­tu i ne­de­lju.

Osnov­ni kri­te­ri­jum bio je, pod­se­ća Zo­rić, uspe­šnost na po­slu, ko­ja se oce­nji­va­la, kod rad­ni­ka, a al­ter­na­tiv­ni kri­te­ri­ju­mi bi­li su dužina rad­nog staža u RTS, škol­ska spre­ma, imo­vin­sko sta­nje, broj de­ce. So­ci­jal­nim pro­gra­mom pred­vi­đe­no je, ob­ja­šnja­va ona, da oni ko­ji su se do­bro­volj­no pri­ja­vi­li za od­la­zak iz RTS-a do­bi­ju po 200, oni ko­ji ne od­la­ze svo­jom vo­ljom po 100 evra po go­di­ni rad­nog staža. Za­po­sle­ni ko­ji­ma ne­do­sta­je dve go­di­ne do pen­zi­je do­bi­će tre­ći­nu pro­se­ka pla­te po go­di­ni staža i u Na­ci­o­nal­noj službi za za­po­šlja­va­nje ostva­ri­ti osta­la pra­va.

Pri­med­be na do­sa­da­šnju pro­ce­du­ru već stižu iz sin­di­ka­ta RTS Ne­za­vi­snost, a glav­ni po­ve­re­nik Mi­o­drag Zu­panc upo­zo­ra­va da u spi­sko­vi­ma ni­je na­zna­če­no ko od­la­zi do­bro­volj­no, a ko ne i da taj po­tez iz di­rek­ci­je na­ci­o­nal­ne ra­dio-te­le­vi­zi­je ni­su hte­li da obrazlažu. On kaže da su u sin­di­ka­tu ne­za­do­volj­ni što se so­ci­jal­ni pro­gra­ma pra­vi po Za­ko­nu o jav­nim pred­u­ze­ći­ma, ma­da RTS ubr­zo po Za­ko­nu o ra­di­o­di­fu­zi­ji tre­ba da bu­de tran­sfor­mi­san u jav­ni ser­vis.

- Da bi se do­šlo do so­ci­jal­nog pro­gra­ma po­tre­ban je plan pro­gra­ma, pro­fil re­dak­ci­ja, a to je ne­po­zna­ni­ca za ovu go­di­nu. Ka­da bi­smo pre­šli na si­stem jav­nog ser­vi­sa tač­no bi se zna­le pro­gram­ske oba­ve­ze, a na osno­vu njih ra­di­la i ka­drov­ska struk­tu­ra, što je ite­ka­ko važno ka­da se po­mi­nje da će do kra­ja go­di­ne usle­di­ti dru­ga fa­za teh­no­lo­škog vi­ška - kaže Zu­panc.

PRE­KO­BROJ­NI PRO­CEN­TU­AL­NO naj­ve­ći broj rad­ni­ka ko­ji su se do­bro­volj­no pri­ja­vi­li za od­la­zak je iz RT No­vi Sad, a me­đu oni­ma ko­ji su teh­no­lo­ški vi­šak naj­vi­še je teh­nič­kog oso­blja - kaže Zu­panc, ko­ji oče­ku­je žalbe oko sto­ti­nu "pre­ko­broj­nih" rad­nika.