Četništvo kao fenomen i kao vojna formacija se pojavljuje početkom XX veka. Između dva svetska rata u mirnodoblju četnici povremeno paradiraju po čaršijama. U vreme Drugog svetskog rata četništvo se javlja pod posebnim uslovima. Nemački okupator je formirao četničke odrede sa komandantom Kostom Pećancem. Ovome je vladika Nikolaj Velimirović uputio pismo sa blagoslovom zbog "vršenja narodnog dela" 28.IX 1941. iz manastira Ljubostinja. Nedić kao i episkop Nikolaj su našli svoje mesto u delu "Sto najznamenitijih Srba"! Za razliku od ovih četnika, Nedićeve žandarmerije i Ljotićevih dobrovoljaca Ravnogorski pokret Draže Mihailovića je samonikao oformljen od maja do septembra 1941. Nazivan je četničkim, ali i "Jugoslovenskom vojskom u otadžbini". Draža nije primao platu ali je tokom rata dobijao naoružanje od okupatora za svoje usluge. Pravio je usmene i pismene sporazume sa okupatorom što je krio od javnosti. "Balkanski makijavelizam Mihailovića u čemu mu niko od kvislinga u okupiranoj Jugoslaviji nije bio ravan izazivao je kontraverze kod savremenika, emigrantskih krugova, čak kod saveznika do šefova velesila, a ostavio je hipoteku u narodnom mnjenju u ratnom i poratnom vremenu do savremenog perioda u kome su i sami istoričari podeljeni u oceni Ravnogorskog pokreta" (citat iz knjige Jugoslavija u antifašističkom ratu 1941-1945. pred sudom istorije, Bgd 2001).

Politički program Ravne gore i ciljevi borbe tog pokreta nisu do kraja obrađeni u nauci. Izricana ocena o strateškom cilju - restauraciji Kraljevine Jugoslavije onakve kakva je bila nije odgovarajuća. Još 1941. Ravnogorski pokret se u velikoj meri saobražavao nemačkom i italijanskom totalitarnom sistemu. Karakteristični su navodi nacrta "Homogena Srbija" sa "idealom" - "Velika Srbija u velikoj Jugoslaviji". Srbija bi zahvatala Vojvodinu, Makedoniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Dalmaciju sa Dubrovnikom, Liku, Kordun, Baniju, Slavoniju sa Baranjom. Istu koncepciju su imali i otvoreni kvislinzi. U pitanju je velikosrpski i antijugoslovenski program sa izraženom hrvatofobijom. Fiktivno jugoslovenstvo imalo je da posluži kao prelazna etapa ka stvaranju velike srpske države na jugoistoku Evrope. Taj koncept bio je prisutan i ranijih decenija u političkom vrhu Srbije koji je još konkretizovao Srpski kulturni klub od 1935. Ova nacionalistička vizija će ostati mada prigušena do poslednje decenije XX stoleća kada se razbuktala, a prisutna je evo i početkom XXI veka.

Prema kodeksu četničkih dokumenata što je Stevan Moljević konkretnije izrazio u "Homogenoj Srbiji" Srbija ima vodeću ulogu na Balkanu i "ona se te uloge ne može odreći". Tu su i navodi da su Srbi zaustavili tursko nadiranje ka Srcu Evrope kao i germansko prodiranje prema istoku kako bi se istakla vodeća uloga Srba. Istorijske činjenice, pak, ne potvrđuju ovu tezu.
Neupućeni i tendenciozni tvrde da se Ravnogorski pokret borio za parlamentarnu demokratiju! Međutim, predratni sistem se kritikuje na širokom planu. Navedeni nacrt projektuje državu koja bi kontrolisala sve oblasti javnog života. Bitan činilac je srpski narod koji se "ne sme deliti po klasama". Predviđa se država centralistička monarhija, društva bez političkog pluralizma pod jednim vođom - Čičom sve u "Novoj Evropi". "Crkva mora da ima poglavara u Srbiji", dakle sloboda delovanja samo za Srpsku pravoslavnu crkvu. Centralni komitet je držao do ovih stavova u političkom programu četničkog pokreta.

Miloš Sekulić je januara 1942. dostavio emigrantskoj vladi politički koncept u duhu "Homogene Srbije". Treba "omeđiti srpske zemlje i učiniti da u njima ostane samo srpski živalj". Pitanje muslimana "po mogućnosti rešiti u ovoj fazi". Draža u svojim naredbama je jednako zastupao ekstremne, fašisoidne stavove. U jednoj direktivi ističe: "Čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata". Na konferenciji četničke omladine Crne Gore i Sandžaka krajem 1942. predviđa se kraj rata ali ne i koji će blok pobediti. Uvećana Jugoslavija će biti centralizovana kraljevina, Hrvati i Slovenci će imati samo svoje oblasti, a "nacionalnih manjina ne može biti". Do daljeg će jedini nosilac vlasti biti četnička organizacija. Svi državni činovnici i sudije biće iz četničkih redova. Vojska i žandarmerija - pod "direktnom kontrolom četničke organizacije". Žene diskriminisane. Znači zahteva se totalitarna država. Ako je srpska nacionalna pa i jugoslovenska ideja kroz istoriju kompromitovana tome je ravnogorsko četništvo dalo veliki doprinos.

Četničke žrtve u Srbiji tokom Drugog svetskog rata su veće nego sve žrtve okupatora i ostalih kvislinga. Još treba istaći: organizacija poražena u antifašističkom ratu ne može biti antifašistička.

Deo izlaganja Dragoljuba Petrovića na tribini "Inteligencija i četništvo" u CZKD-u