Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Pet 19 of Apr, 2024 [05:48 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 501 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

Blokirali profesore


BE­O­GRAD - Uz po­vi­ke "Lo­po­vi, lo­po­vi", "Ho­će­mo ma­ster", oko 200 stu­de­na­ta Be­o­grad­skog uni­ver­zi­te­ta, po­sle žur­ke na Pla­tou, blo­ki­ra­lo je zgra­du Rek­to­ra­ta Be­o­grad­skog uni­ver­zi­te­ta i one­mo­gu­ći­lo čla­no­ve Kon­fe­ren­ci­je uni­ver­zi­te­ta Sr­bi­je da iza­đu na­po­lje. Stu­den­ti, od ko­jih su ne­ki bi­li i sa fla­ša­ma pi­va, ni­su da­li pro­fe­so­ri­ma da im se obra­ti, pa je tek po­sle po­lu­sat­nog ube­đi­va­nja, rek­tor De­jan Po­po­vić, us­peo da ih na­go­vo­ri da uđu u sa­lu i raz­go­va­ra­ju sa njim.

Ova gru­pa stu­de­na­ta, uglav­nom sa Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du, tra­ži da se auto­mat­ski pri­zna zva­nje ma­ste­ra svim svr­še­nim stu­den­ti­ma ko­ji su di­plo­mi­ra­li po sta­rim na­stav­nim pla­no­vi­ma i pro­gra­mi­ma, kao i da se sma­nje ško­la­ri­ne.

- Ne­do­pu­stiv je na­čin na ko­ji ko­mu­ni­ci­ra­te sa va­šim pro­fe­so­ri­ma, da psu­je­te i vi­če­te - re­kao je Po­po­vić u obra­ća­nju stu­den­ti­ma. - Stu­den­ti ima­ju pra­vo da is­ka­žu svo­je pro­te­ste, ali na ci­vi­li­zo­van na­čin, a ne na­zi­va­njem pro­fe­so­ra lo­po­vi­ma, upa­da­njem u reč rek­to­ru. Što se ti­če ško­la­ri­na one su u nad­le­žno­sti fa­kul­te­ta, a me­đu va­ma ima i onih ko­ji su iz­gu­bi­li sta­tus bu­džet­skih i pre­šli na sa­mo­fi­nan­si­ra­nje, pa sa­mi sno­si­te od­go­vor­nost.

Po­po­vić je oba­ve­stio stu­den­te da je Skup­šti­na Kon­fe­ren­ci­je uni­ver­zi­te­ta Sr­bi­je do­ne­la od­lu­ku da svi stu­den­ti ima­ju jed­na­ka pra­va, ka­ko oni ko­ji su di­plo­mi­ra­li po sta­rom, ta­ko i oni po no­vom pro­gra­mu. To zna­či da po­slo­da­vac ne mo­že da tra­ži od već di­plo­mi­ra­nog prav­ni­ka, da stek­ne zva­nje ma­ster da bi ga za­po­slio, ili za­dr­žao na po­slu.

Ta­ko­đe, rek­tor je re­kao da će za se­dam da­na KO­NUS ras­pra­vlja­ti o kri­te­ri­ju­mu za iz­jed­na­ča­va­nje zva­nja ste­če­nih ra­ni­je, sa no­vim pro­pi­sa­nim za­ko­nom. BU ima oko 75.000 stu­de­na­ta, a na pro­te­stu je bi­la tek gru­pi­ca od 200.

Novosti, utorak, 7. novembar
Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Ponedeljak 05. March 2007. [17:56:51 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.06 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.89MB ]   [ 72 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.37 ]