Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Ned 21 of Apr, 2024 [14:00 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 397 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

Master uz doplatu


NO­VI SAD - Auto­mat­skog iz­jed­na­ča­va­nja sta­rih di­plo­ma sa no­vim zva­njem "ma­ste­ra", ipak, ne­će bi­ti - za­klju­če­no je na pe­toj sed­ni­ci Skup­šti­ne Kon­fe­ren­ci­je uni­ver­zi­te­ta Sr­bi­je odr­ža­noj na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u No­vom Sa­du.

Rek­to­ri i de­ka­ni svih srp­skih uni­ver­zi­te­ta do­ne­li su od­lu­ku o uskla­đi­va­nju kri­te­ri­ju­ma za ekvi­va­len­ci­ju sta­rih di­plo­ma i no­vih ma­ster ti­tu­la na osno­vu ko­jih će di­plo­me mo­ći da se za­me­ne sa­mo ako struč­na ko­mi­si­ja na ma­tič­nom fa­kul­te­tu utvr­di da ra­ni­je ste­če­ni na­ziv od­go­va­ra no­vim pra­vi­li­ma oce­nji­va­nja. Ko­mi­si­je će od­re­đi­va­ti vred­nost po­lo­že­nih is­pi­ta, di­plo­me, se­mi­nar­skih ra­do­va i uko­li­ko je zbir ECTS bo­do­va 300, kan­di­dat će do­bi­ti zva­nje ma­ste­ra.

- Svi stu­den­ti ko­ji su di­plo­mi­ra­li po sta­rom si­ste­mu ima­će ista pra­va kao no­si­o­ci ma­ster ti­tu­la, uz mo­guć­nost da stek­nu i ovo zva­nje uko­li­ko na­knad­no po­lo­že raz­li­ku, što se utvr­đu­je na sva­kom fa­kul­te­tu po­seb­no - ob­ja­šnja­va De­jan Po­po­vić, pred­sed­nik skup­šti­ne KO­NUS-a i rek­tor be­o­grad­skog Uni­ver­zi­te­ta. - Auto­mat­skog iz­jed­na­ča­va­nja ne­će bi­ti jer to ni­je pred­vi­đe­no Za­ko­nom o vi­so­kom obra­zo­va­nju pa sa­mim tim i KO­NUS ne mo­že da do­ne­se ta­kvu od­lu­ku.

Pred­lo­gu, a po­tom i od­lu­ci, us­pro­ti­vi­li su se stu­den­ti, pro­te­stu­ju­ći sve vre­me tra­ja­nja sed­ni­ce uz zah­tev da se do­ne­se od­lu­ka o auto­mat­skom iz­jed­na­ča­va­nju sta­rih di­plo­ma sa no­vim ma­ster stu­di­ja­ma uz ar­gu­ment da oni ko­ji su ste­kli sed­mi ste­pen (di­plo­ma osnov­nih stu­di­ja) ne­će bi­ti rav­no­prav­ni na tr­ži­štu ra­da jer ne­ma­ju ma­ster di­plo­me. Uko­li­ko ho­će da "za­ra­de" do­dat­ni broj bo­do­va oni će mo­ra­ti da slu­ša­ju pre­da­va­nja još go­di­nu da­na i da po­la­žu is­pi­te. Sa­mim tim mo­ra­će i da pla­te još jed­nu go­di­nu stu­di­ja ko­ja, u za­vi­sno­sti od fa­kul­te­ta, iz­no­si od 33.000 do 240.000 di­na­ra.

Ne­za­do­volj­ni od­lu­kom stu­den­ti su na­ja­vi­li da će na­sta­vi­ti sa pro­te­sti­ma sve dok se ne is­pu­ne zah­te­vi za auto­mat­sku ekvi­va­len­ci­ju, a Ma­ti­ja Me­de­ni­ca, pred­stav­nik stu­de­na­ta be­o­grad­skog Uni­ver­zi­te­ta na KO­NUS-u je na­ja­vio i mo­guć­nost da stu­den­ti iza­đu na uli­ce i ta­ko na­sta­ve pro­test.

PE­TI­CI­JA
PRED­STAV­NI­CI de­se­tak stu­dent­skih or­ga­ni­za­ci­ja ne­će se pre­da­ti - na­ja­vi­li su ak­ci­ju sa­ku­plja­nja 15.000 pot­pi­sa, neo­p­hod­nih da bi o iz­me­ni za­ko­na o vi­so­kom obra­zo­va­nju ras­pra­vlja­la Skup­šti­na Sr­bi­je.

PROTEST NA PLATOU
BE­O­GRAD - Oko 500 stu­de­na­ta Be­o­grad­skog uni­ver­zi­te­ta pro­te­sto­va­lo je i ju­če tra­že­ći auto­mat­sko iz­jed­na­ča­va­nje ra­ni­je di­plo­mi­ra­nih sa zva­njem ma­ster. Pro­test je or­ga­ni­zo­vao Sa­vez stu­de­na­ta Be­o­gra­da, Stu­dent­ska uni­ja Sr­bi­je i Udru­že­nje stu­de­na­ta sa hen­di­ke­pom.
Na zgra­di rek­to­ra­ta stu­den­ti su na­pra­vi­li "Zid pla­ča", na ko­jem su is­pi­si­va­li svo­je po­ru­ke. U ko­lo­ni sa bub­nja­ri­ma na če­lu i pa­ro­lom "Do­sta kra­đe go­di­ne", aka­dem­ci su pro­še­ta­li oko zgra­de Rek­to­ra­ta i Knez Mi­ha­i­lo­vom uli­com. Za sle­de­ću sre­du na­ja­vlje­no je obe­le­ža­va­nje de­se­to­go­di­šnji­ce stu­dent­skih pro­te­sta.
B. B.

PODRŠKA REKTORATA
NIŠ - Pred­sed­nik Sa­ve­za stu­de­na­ta u Ni­šu Ra­de Pe­tro­vić iz­ja­vio je da rek­to­rat Uni­ver­zi­te­ta u Ni­šu po­dr­ža­va zah­tev stu­de­na­ta o iz­jed­na­ča­va­nju sta­rih i no­vih di­plo­ma.
Pro­rek­tor Uni­ver­zi­te­ta u Ni­šu prof. dr Mi­ro­ljub Gro­zda­no­vić re­kao je da ta vi­so­ko­škol­ska usta­no­va po­dr­ža­va stav o jed­na­ko­sti sta­rih i no­vih di­plo­ma.
Stu­den­ti na­vo­de da je zah­tev o uki­da­nju pr­vo­bit­ne od­lu­ke po­te­kao od de­ka­na "pro­fi­ter­skih fa­kul­te­ta" ko­ji bi do­dat­ne is­pi­te na­pla­ći­va­li. Be­o­grad­ski i no­vo­sad­ski stu­den­ti tra­že da se usvo­je ja­sni kri­te­ri­ju­mi na­pla­te ško­la­ri­na.
S. B.

Novosti, subota, 18. oktobar

Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Ponedeljak 05. March 2007. [20:50:51 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.07 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.90MB ]   [ 72 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.59 ]